کتاب-فیلم اصول نقشه‌کشی صنعتی 1

پاسخ تمرین‌های فصل 12
PDF پاسخ تمرین‌های فصل 12 ردیف
دریافت فایل جواب شکل 34-12 صفحه 213 (فصل 12 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 برش شکسته و نیم برش) 1-
دریافت فایل جواب شکل 42-12 صفحه 216 (فصل 12 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 برش شکسته و نیم برش) 2-
دریافت فایل جواب شکل 46-12 صفحه 217 (فصل 12 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 برش شکسته و نیم برش) 3-
دریافت فایل جواب شکل 47-12 صفحه 217 (فصل 12 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 برش شکسته و نیم برش) 4-
دریافت فایل جواب شکل 48-12 صفحه 218 (فصل 12 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 برش شکسته و نیم برش) 5-
دریافت فایل جواب شکل 51-12 صفحه 219 (فصل 12 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 برش شکسته و نیم برش) 6-