کتاب اصول نقشه‌کشی صنعتی 1

فصل 5

سلام لطفا جواب شکل های41-5و43-5 بفرستید


فایل ضمیمه: ندارد ١٨ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
Hossein_badihi
Hossein_badihi

جواب شکل 41-5


فایل ضمیمه: دانلود ١٨ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

جواب شکل 43-5


فایل ضمیمه: دانلود ١٨ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

سلام لطفا اشکال38و39 را ترسیم کنید ممنون


فایل ضمیمه: ندارد ٢٣ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
az1200
az1200

سلام لطفا اشکال38و39 را ترسیم کنید ممنون


فایل ضمیمه: ندارد ٢٣ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
az1200
az1200

سلام لطفا اشکال 44و 45 را ترسیم کنید ممنون


فایل ضمیمه: ندارد ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
minooli
minooli

سلام لطفا اشکال 44و 45 را ترسیم کنید ممنون


فایل ضمیمه: ندارد ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
minooli
minooli

جواب شکل 38-5


فایل ضمیمه: دانلود ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

جواب شکل 39-5


فایل ضمیمه: دانلود ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

جواب شکل 44-5


فایل ضمیمه: دانلود ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

جواب شکل 45-5


فایل ضمیمه: دانلود ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

سلام لطفا اشکال 35و37راترسیم کنید ممنونم


فایل ضمیمه: ندارد ٢٥ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
az1200
az1200

سلام لطفا اشکال 35و37راترسیم کنید ممنونم


فایل ضمیمه: ندارد ٢٥ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
az1200
az1200

جواب شکل 35-5 


فایل ضمیمه: دانلود ٢٧ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

جواب شکل 37-5 


فایل ضمیمه: دانلود ٢٧ فروردین ١٣٩٦(حدود ٦ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin


فایل ضمیمه: ندارد ٢٢ فروردین ١٣٩٩(حدود ٣ سال پیش)
98103353
98103353

سلام لطفا راجع روش رسم شکل 5-38 توضیح می‌دهید. ممنون


فایل ضمیمه: ندارد ٢٢ فروردین ١٣٩٩(حدود ٣ سال پیش)
98103353
98103353

ابتدا شما رئوس صفحه A در تصویر سه بعدی را شماره‌گذاری کنید. سپس بر اساس اون، رئوس تصویر چپ و بالا رو شماره گذاری کنید. برای پیدا کردن تصویر روبه‌روی هر رأس دیگر نیازی به رابط 45 درجه نیست کافی است برای هر رأس از تصویر چپ یک خط موازی محور افقی و از تصویر بالا یک خط موازی محور قائم رسم کنید. در محل تلاقی این دو خط تصویر روبه‌روی رأس مورد نظر به دست می‌اید. برای سایر رئوس همین کار رو انجام می دهیم تا تمام رئوس صفحه A به دست آیند.


فایل ضمیمه: ندارد ٢٢ فروردین ١٣٩٩(حدود ٣ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin

سلام ببخشید استاد جواب ها رو کجا باید بارگذاری کرد؟


فایل ضمیمه: ندارد ٢٢ فروردین ١٣٩٩(حدود ٣ سال پیش)
98103353
98103353

لطفا ایمیل کنید mmottaghi@sharif.ir


فایل ضمیمه: ندارد ٢٢ فروردین ١٣٩٩(حدود ٣ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin
برای ثبت پست ابتدا میبایست در سیستم عضو باشید.