کتاب-فیلم اصول پرسپکتیو

شریف کد کم
    • کتاب-فیلم اصول پرسپکتیو

    کتاب-فیلم اصول پرسپکتیو

    تاریخ انتشار: اسفند 1400

    پرسپکتیو یا ( مناظر و مرایا ) علمی است بر اساس قوانین و اصول هندسی که به وسیلۀ آن دوری و نزدیکی اجسام را نشان می دهند.با رعایت این اصول در طراحی می توانیم تناسب واقعی اجسام در فواصل مختلف را به نحوی نشان دهیم که با تناسبات اصلی آن مشابهت داشته باشند. در واقع به وسیلۀ پرسپکتیو فضای سه بعدی را در روی سطح دو بعدی ایجاد کرده و اجسام را نشان می دهیم.