کتاب-فیلم اتوکد AutoCAD 2020

فیلمهای آموزش محیط دوبعدی مربوط به کتاب اصول ترسیم با اتوکد - استاد متقی پور