کتاب-فیلم اصول نقشه‌کشی صنعتی 1

پاسخ تمرین‌های فصل 2
PDF پاسخ تمرین‌های فصل 2 ردیف
دریافت فایل جواب شکل 57-2 صفحه 35 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 1-
دریافت فایل جواب شکل 62-2 صفحه 37 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 2-
دریافت فایل جواب شکل 64-2 صفحه 38 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 3-
دریافت فایل جواب شکل 67-2 صفحه 39 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 4-
دریافت فایل جواب شکل 68-2 صفحه 39 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 5-
دریافت فایل جواب شکل 74-2 صفحه 41 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 6-
دریافت فایل جواب شکل 76-2 صفحه 42 (فصل 2 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1 رسم سه تصویر احجام با سطوح صاف) 7-