کتاب-فیلم اصول نقشه‌کشی صنعتی 2

پاسخ بعضی از تمرین‌های فصل 3
PDF پاسخ بعضی از تمرین‌های فصل 3 ردیف
دریافت فایل پاسخ شکل 3 صفحه 89 (تقاطع صفحه و استوانه فصل 3 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2) 1-
دریافت فایل پاسخ شکل 3 صفحه 90 (تقاطع صفحه و استوانه فصل 3 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2) 2-
دریافت فایل پاسخ شکل 2 صفحه 91 (تقاطع صفحه و استوانه فصل 3 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2) 3-
دریافت فایل پاسخ شکل 1 صفحه 92 (تقاطع صفحه و استوانه فصل 3 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2) 4-
دریافت فایل پاسخ شکل 2 صفحه 95 (تقاطع صفحه و مخروط فصل 3 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2) 5-
دریافت فایل پاسخ شکل 1 صفحه 96 (تقاطع صفحه و کره فصل 3 کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2) 6-
دریافت فایل تصویر سه بعدی شکل 16-3 7-