کتاب-فیلم SolidWorks (جلد اول)

دانلود فایلهای فصل 4 کتاب اصول طراحی مهندسی با سالیدورک با فرمت stp
دریافت فایل دانلود فایلهای فصل 4 کتاب اصول طراحی مهندسی با سالیدورک با فرمت stp ردیف
دریافت فایل پوشه Assembly 1 1-
دریافت فایل پوشه Assembly 2 2-
دریافت فایل پوشه Assembly 3 3-
دریافت فایل پوشه Assembly 4 4-
دریافت فایل پوشه Assembly 5 5-
دریافت فایل پوشه Assembly 6 6-
دریافت فایل پوشه Assembly 8 7-
دریافت فایل پوشه Assembly 10 8-
دریافت فایل پوشه Assembly 11 9-