اصول پرسپکتیو

شریف کد کم
    • اصول پرسپکتیو

    اصول پرسپکتیو

    تاریخ انتشار: خرداد 99

    پرسپکتیو یا ( مناظر و مرایا ) علمی است بر اساس قوانین و اصول هندسی که به وسیلۀ آن دوری و نزدیکی اجسام را نشان می دهند.با رعایت این اصول در طراحی می توانیم تناسب واقعی اجسام در فواصل مختلف را به نحوی نشان دهیم که با تناسبات اصلی آن مشابهت داشته باشند. در واقع به وسیلۀ پرسپکتیو فضای سه بعدی را در روی سطح دو بعدی ایجاد کرده و اجسام را نشان می دهیم.