اصول طراحی مهندسی با 2020 SolidWorks

چند نمونه از فیلم‌های کتاب اصول طراحی مهندسی با SolidWorks (استاد متقی پور)