کتاب-فیلم 2020 SolidWorks (جلد اول)

چند نمونه از فیلم‌های کتاب اصول طراحی مهندسی با SolidWorks (استاد متقی پور)